Karobia

Karobia
Karobia, Oitz
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Oitz. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Karobia
Karobia, Etxalar
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Etxalar. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Karobia
Karobia, Zubieta
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Zubieta. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Karobia
Karobia, Ituren
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Ituren. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Arrieneko Borda
Arrieneko Borda karobia, Etxalar
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Etxalar. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.
Karobia
Karobia, Etxalar
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Etxalar. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Leze Handia 2
Leze Handia 2 karobia, Zugarramurdi
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Zugarramurdi. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Leze Handia 1
Leze Handia 1 karobia, Zugarramurdi
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Zugarramurdi. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Karobia
Karobia, Zugarramurdi
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Zugarramurdi. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.
Karobia (Legarrea)
Karobia, Legarrea-Bera
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.