Karobia

Karobia
Karobia, Olatzagutia
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Olatzagutia. Siglo: No disponible. Condition: Nahiko ona.
Anbulegi
Anbulegiko karobia, Iturriotz
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Oiartzun. Siglo: No disponible. Condition: Nahiko ona.
Karobia
Karobi zaharra bide bazterrean, Elduain
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Elduain. Siglo: No disponible. Condition: Txarra.
Goikoetxe
Karobi galanta Elduain aldean
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Elduain. Siglo: No disponible. Condition: Ona.
Karobieta
Karobietako karobia, Hernani
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Hernani. Siglo: No disponible. Condition: Nahiko ona.
Irantzu
Irantzuko karobia, Berastegi
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Berastegi. Siglo: No disponible. Condition: Nahiko ona.
Karobia (Eldua)
Karobia, Eldua
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Elduain. Siglo: No disponible. Condition: Txarra.