Bera

Karobia (Kaule)
Karobia, Kaule-Bera
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.
Karobia (Kaule)
Karobia, Kaule-Bera
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Karobia (Eltzaurdia)
Karobia, Eltzaurdia-Bera
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Karobia (Eltzaurdia)
Karonia, Eltzaurdia-Bera
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Dornaku
Dornaku karobia, Bera
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Errotazar
Errotazar errota, Bera
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: No disponible.
Etxenikeko Borda
Etxenikeko Borda karobia, Bera
Tipo de monumento: Karobia. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Garai
Garai errota, Bera
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Errotatxo
Errotatxo errota
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Agaramontea
Agaramontea etxea, Bera
Tipo de monumento: Etxe aipagarria. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Ona.