Errota

Errota
Errota, Bakaiku
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Bakaiku. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Errota
Errota, Igantzi
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Igantzi. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Uxaneko Errota
Uxaneko errota, Bera
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Bera. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Errota (Zudairi)
Errota, Zudairi-Ameskoabarrena
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Ameskoabarren. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
San Martin
Errotaren hondakinak, San Martin-Ameskoabarrena
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Ameskoabarren. Siglo: No disponible. Estado: Suntsitua.
Larragoa
Errota, Larragoa
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Larragoa. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.
Errota Zaharra
Errota Zaharra, Artatza-Ameskoabarrena
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Ameskoabarren. Siglo: No disponible. Estado: Ona.
Iñarra
Iñarra errota, Elizondo-Baztan
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Baztan. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.
Gartzaingo Errota
Gartzaingo Errota, Elizondo-Baztan
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Baztan. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.
Arraxka
Arraxka erroa, Arizkun-Baztan
Tipo de monumento: Errota. Municipio: Baztan. Siglo: No disponible. Estado: Txarra.